22 lipiec 2022

Przysięga wojskowa kapelanów na AWL we Wrocławiu

 22 lipca na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 20 słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu Osobowego Duszpasterstwa.

– Jesteśmy tu dziś, by stać się świadkami przysięgi wojskowej. Najszlachetniejszego zobowiązania, jakie składa człowiek – narodowi, żołnierz - swojemu państwu – powiedział Rektor-Komendant AWL wz. płk dr inż. Jacek Narloch - To jeden z najstarszych zachowanych obyczajów, jej idea jest niemal tak stara jak idea samego wojska. Jej rota ulegała zmianom na przestrzeni wieków, ale zawsze miała jeden cel – być źródłem siły moralnej i duchowej, dawać poczucie służby.

Podczas uroczystości odczytano historyczny tekst przysięgi Armii Krajowej wprowadzonej rozkazem z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”, do której w swoim przemówieniu nawiązał Rektor-Komendant: - Wysłuchacie dziś w całości roty przysięgi wyjątkowej – tej, która prowadziła bohaterskich żołnierzy AK w ich niestrudzonym marszu o niepodległość i niezawisłość Polski. Marszu tragicznym, naznaczonym cierpieniem i śmiercią, dramatem emigracji, rozłąką z bliskimi, z Ojczystą Ziemią. Przywołujemy ją w roku jubileuszowym, upamiętniającym 80-lecie powstania Armii Krajowej.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prałat płk Janusz Radzik, Przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. ppor. Igor Habura oraz Przedstawiciel Ewangelickiego Biskupa Polowego, Dziekan Rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Lądowych ks. ppłk Sławomir Fonfara.

Przysięgę wojskową złożyło 13 księży katolickich, 2 ewangelickich i 5 prawosławnych: ks. szer. pchor. rez. Piotr Rajecki, ks. szer. pchor. rez. Jarosław Biryłko, ks. szer. pchor. rez. Mariusz Kiślak, ks. szer. pchor. rez. Mariusz Radziwon oraz ks. szer. pchor. rez. Michał Wróblewski.

Wyróżnieni przysięgą na sztandar zostali ks. szer. pchor. rez. Arkadiusz Raszka, ks. szer. pchor. rez. Michał Szuba, ks. szer. pchor. rez. Michał Wróblewski i ks. szer. pchor. rez. Krzysztof Kwiatkowski.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: ks. szer. pchor. rez. Arkadiusz Raszka, ks. szer. pchor. rez. Michał Szuba oraz ks. szer. pchor. rez. Michał Wróblewski. Do uczestników uroczystości zwrócił się również ks. szer. pchor. rez. Mariusz Radziwion: – Od dzisiaj już na zawsze będą nam towarzyszyć słowa ze sztandaru wojskowego: Bóg, Honor, Ojczyna. Będziemy robić wszystko, by stały się one naszą życiową dewizą. To właśnie te wartości mają wyznaczać właściwą postawę wobec Ojczyzny, której przysięgamy być wierni i oddani. Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem szkolenia podstawowego. W tym czasie słuchacze uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem. Za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.